Kiedy i w jakim celu przeprowadza się pomiary elektryczne?

W dobie rosnącej liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomiary elektryczne są nieodzownym elementem dbałości o bezpieczeństwo i sprawność eksploatacji naszych instalacji. Właściwe wykonanie pomiarów pozwala uniknąć awarii, a tym samym zapewnia nam spokój i komfort korzystania z urządzeń na co dzień. W niniejszym artykule opowiemy o celach przeprowadzania pomiarów elektrycznych oraz sytuacjach, w których wymagane jest ich wykonanie.

Cel przeprowadzania pomiarów elektrycznych

Głównym celem pomiarów elektrycznych jest ocena stanu technicznego instalacji oraz jej zgodności ze standardami bezpieczeństwa. Pomocne jest to także w wykrywaniu ewentualnych usterek, które mogłyby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożary elektryczne czy porażenia prądem. Pomiary te służą więc przede wszystkim ochronie życia i zdrowia ludzi, ale także zabezpieczają mienie oraz umożliwiają racjonalne gospodarowanie energią elektryczną.

Kiedy przeprowadza się pomiary elektryczne?

Istnieje kilka sytuacji, w których wymagane lub zalecane jest wykonanie pomiarów elektrycznych. Oto najważniejsze z nich.

  • podczas budowy lub modernizacji instalacji elektrycznej

Przed oddaniem nowo wybudowanej lub zmodernizowanej instalacji elektrycznej do użytku konieczne jest przeprowadzenie pomiarów, które pozwolą ocenić jej poprawność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Sprawdzenie takie wykonuje się między innymi dla zabezpieczeń przeciwporażeniowych, ciągłości przewodów ochronnych oraz izolacji przewodów i urządzeń na obecność uszkodzeń.

  • pomiar okresowy

Ustawa Prawo energetyczne oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków technicznych wykonywania i eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych wymagają, aby co pewien czas (zazwyczaj co 5 lat dla budynków mieszkalnych, a co rok dla obiektów użyteczności publicznej) przeprowadzać kontrolę stanu technicznego instalacji.

  • po wystąpieniu awarii

Jeśli doszło do awarii instalacji elektrycznej, niezbędne jest wykonanie pomiarów celem ustalenia przyczyny problemu oraz oceny stopnia uszkodzenia. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie i przeprowadzenie właściwych prac naprawczych, które przywrócą bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu.